Břemenové magnety a jejich certifikace

V posledních letech je stále více oblíbená manipulace ocelových předmětů pomocí břemenových magnetů. Tak jako u veškeré manipulace je kladen maximální důraz na bezpečnost práce. Z tohoto důvodu musí být manipulační magnety odborně testovány alespoň jedenkrát ročně. Ke každému testovanému magnetu je následně vystaven certifikát

Samotná revize a následná certifikace břemenových magnetů obsahuje:

 • Záznam technického stavu břemenového magnetu
 • Hodnotu odtrhové síly magnetu zjištěná pomocí trhací zkoušky

Ověření nosnosti břemenových magnetů na trhacím zařízení

Trhací zařízení musí mít následující náležitosti

 • Délka zkušebního břemene musí být delší alespoň o 20% pro magnety s pravoúhlou základnou a o 10% delší pro kruhové magnety
 • Šířka zkušebního břemene musí být širší alespoň o 20 % pro magnety s pravoúhlou základnou a o 10% širší pro kruhové magnety
 • Tloušťka zkušebního břemene musí být rovna nejméně polovině středního průměru pólů pro kruhové magnety, šířce středního pólu pro třípólové magnety, dvojnásobku šířky pólů pro bipolární magnety
 • Rovinnost zkušebního břemene musí být menší než 0,1 mm / 500 mm
 • Zkušební břemeno musí být vyrobeno z měkké nízkouhlíkové ocele (např.: S235);
 • Trhací zkouška musí provedena dvojím způsobem. Jednou bez vzduchové mezery a napodruhé s touto mezerou. Velikost vzduchové mezery (1/300 nebo 1/100 šířky přes póly – pravoúhle magnety, 1/300 nebo 1/100 vnějšího průměru pro kruhové magnety)
 • Samotné zkoušky musí být realizovány při pokojové teplotě

Samotná odtrhová zkouška u magnetů

Břemenový magnet se umístí na zkušební břemeno, tak aby jeho magnetická základna kompletně pokryla zkušební břemeno. Následně dojde k připevnění ke zvedací části odtrhového zařízení. Po aktivaci magnetu na plný výkon začneme pomalu přidávat sílu, která je v pravém úhlu k rovině mezi břemenovým magnetem a zkušebním břemenem.

Břemenový magnet se považuje za způsobilý další práce pokud otrhová zkouška dosáhne:

 • u elektromagnetů minimálně dvojnásobku hodnoty nosnosti samotného magnetu
 • u permanentních magnetů minimálně trojnásobku hodnoty nosnosti samotného magnetu
 • u elektropermanentních magnetů minimálně trojnásobku hodnoty nosnosti samotného magnetu

Ověření ovládání břemenového magnetu

Zkouška musí být provedena tak, aby se zabránilo riziku v případě selhání funkce ovládání magnetu. Musí být provedena praktická zkouška manipulace se všemi funkcemi, které výrobce garantuje.

Ověření záložního a výstražného zařízení

Musí být simulováno redukcí magnetické síly nebo odpojením napájecí energie od magnetu.

Ověření času vybití baterie

Břemenový magnet je zkoušen na trhacím zařízení tak, jak bylo popsáno výše. Baterie musí být ve stavu, který se rovná minimální době a stavu nabití a který definuje výrobce.

Samotnou certifikací břemenových magnetů se zabývá norma ČSN EN 13155. Podrobnější informace o revizích manipulačních magnetů naleznete v této normě

V případě zájmu o testování břemenových magnetů a jejich následnou certifikaci nás neváhejte kontaktovat.